مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی

۱-عکس از دور نمای محل فعالیت
۲- عکس از داخل شرکت/فروشگاه
۳- یک قطعه عکس ۴*۳ مدیر عامل/صاحب مجموعه متقاضی
۴- کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
۵- کپی جواز کسب(فروشگاهها)
۶- کپی آگهی تاسیس شرکت (شرکتها)
۷- کپی اساسنامه (شرکتها)
۸- کپی آگهی تغییرات شرکت(شرکتها)
۹- کپی سند مالکیت محل فعالیت (فروشگاههاو شرکتها)
۱۰- اصل صورتحساب ۶ ماهه بانکی

(متقاضی محترم لطفاً مدارک مورد نیاز را به ایمیل  zoghalgostar@gmail.com و یا به آدرس پستی مازندران ، چالوس،صندوق پستی : ۴۴۳ -۴۶۶۱۵ ارسال نمایید.)